วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ประมุข
แห่งนครรัฐวาติกัน เฝ้า ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Official Visit) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ความสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักไทยและสำนักวาติกัน เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๒๑๒ โดยสมเด็จพระสันตปาปาเคลเมนต์ ที่ ๙ ได้มีสมณสาส์นมาถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เพื่อเจริญพระราชไมตรี และในปีเดียวกันนั้น สำนักวาติกันได้ประกาศก่อตั้งเขตแพร่ธรรมขึ้นในประเทศไทยเรียกว่า “มิสซังสยาม” นับเป็นการดำเนินงานเพื่อวางรากฐานเผยแพร่ธรรมของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก
อย่างเป็นทางการ และเป็นระบบขึ้นในไทยนับแต่นั้นมาจนปัจจุบัน
และเมื่อปี ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนิน
เยือนนครรัฐวาติกัน และได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ที่ ๒๓ ณ วังวาติกัน ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๑๒ ประเทศไทยและนครรัฐวาติกันได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ โดยมี
การแลกเปลี่ยนเอกอัครราชทูตระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น. พอล ที่ ๒ เฝ้า
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นผู้แทนพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับและส่งเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น. พอล ที่ ๒
ณ ท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เข้าเฝ้า
สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น. พอล ที่ ๒ ณ วังวาติกัน ในโอกาสที่ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการ และเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก
แทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระคาร์ดินัล เครสเซนซิโอ เซปเป อัครสังฆราช
แห่งเมืองเนเปิล ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ ๑๖ และอาร์ชบิชอป ซัลวาโตเร เปนนักกีโอ
เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย เฝ้า เพื่อเชิญพรและความปรารถนาดีจากสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต์ที่ ๑๖ เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ด้วย
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส แห่งนครรัฐวาติกัน พระนามเดิม ฆอร์เฆ มาริโอ เบณโกกลิโอ
(Jorge Mario Bergoglio) ประสูติเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๗๙ ปัจจุบันพระชนมายุ ๘๓ พรรษา ทรงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสัตปาปา พระองค์ที่ ๒๖๖ แห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่มาจากภูมิภาคลาตินอเมริกา และมาจากคณะแห่งพระเยซูเจ้า หรือเยสุอิต ซึ่งเป็นคณะสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในนิกายโรมันคาทอลิก
/ในวันเดียวกันนี้…..
– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดงานเฉลิมฉลอง ๓๐ ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร