วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี ที่  ๒๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้ เวลา    ๐๘.๕๔      น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากวังสระปทุม  ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒  เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”  ณ พระที่นั่ง
อิศราวินิจฉัย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

เวลา   ๑๗.๐๕        น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม  ไปยังท่าอากาศยาน
กองทัพอากาศ ดอนเมือง  เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ซึ่งตั้งอยู่  ณ อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา

เวลา  ๑๕.๒๖    น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  เสด็จแทนพระองค์  ไปประทานรางวัลแก่
ผู้ชนะการประกวด  และทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ ๓๔  ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า               โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค                                 ไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ณ ชุดปฏิบัติการพิทักษ์ป่าบาลา – ฮาลา                         อำเภอบันนังสตา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑  และโรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑   ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ   ณ  พระที่นั่งทรงธรรม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร