วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๑๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมซัมแวร์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
เวลา ๐๙.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การสร้างสรรค์พัฒนาประเทศนั้น เป็นหน้าที่ของคนทุกคน แต่บัณฑิต
ผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูง ก็มักเป็นที่คาดหวังของคนทั่วไป ว่าจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่า
ผู้อื่น ความคาดหวังดังกล่าวนับว่ามีเหตุผล เพราะการจะพัฒนาสิ่งใดก็ตาม ย่อมต้องอาศัยผู้มีความรู้
มาเป็นกำลังสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องพัฒนาให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
อันรวดเร็วของสังคมโลก บัณฑิตทั้งหลายจึงควรถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องนำความรู้
ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานของตน โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งร่วมมือ
ร่วมความคิดกัน นำความรู้ในแต่ละสาขาวิชามาพิจารณาปรับใช้ เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาและแก้ไขปัญหา
ของบ้านเมือง ถ้าแต่ละคนพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ ด้วยความสุจริตจริงใจ ความเพียรพยายาม และความอดทนเข้มแข็ง โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งแล้ว ความเจริญมั่นคงอันแท้จริงของประเทศ ก็จะเป็นสิ่งที่
ไม่ไกลเกินความมุ่งหมาย และบัณฑิตทุกคนก็จะภูมิใจได้เต็มที่ ว่าได้ทำหน้าที่ของผู้มีความรู้ความสามารถแล้ว
โดยสมบูรณ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรง
บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,
ม.ป.ช.,ม.ว.ม,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ อดีตประธานองคมนตรี ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร