วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำ ข้าราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง เกษตรกร และผู้ประกอบกิจการ เกี่ยวกับการเกษตรและประมง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตร
และการประมงจังหวัดระนอง กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดย
รถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร
ที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และทรงหล่อรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (ส่วนพระเกตุ)
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๕๘ น. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล อำเภอ
สามเงา จังหวัดตาก ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนภูมิพล เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไป ทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดพิษณุโลก ที่โปรดให้ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช
ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชน ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
ผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรค ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย รวม ๙๘ คน นอกจากนี้ ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์อาสา จุฬาภรณ์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ไปบริการให้คำปรึกษาการดูแลและรักษาเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยของ
สัตว์เลี้ยง พร้อมรับเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ในการนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่นำเฝ้า จำนวน ๓ คน ซึ่งป่วยเป็น โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ SLE โรคธาลัสซีเมีย และโรคความดันโลหิตสูง ข้อเข่าเสื่อม ข้อเท้าขวาอักเสบผิดรูป กับขาขวา อ่อนแรง โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์เฉพาะทาง เพื่อหาแนวทางการบำบัดรักษาและโปรดให้ส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการต่อไป ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ และพระราชทานชุดของเล่น สมุด วาดภาพระบายสี และกระปุกออมสินแก่เด็กเล็กแก่เด็กที่ผู้ปกครองนำมาเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ พระราชทานเข็ม เครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ และเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่อาสาสมัคร ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัด แพทย์อาสาลำดับที่ ๒๓ เมื่อปี ๒๕๑๓ และปัจจุบัน มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัคร สายต่าง ๆ รวม ๑,๗๐๗ คน
เวลา ๒๑.๐๑ น. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง
ท่าอากาศยานพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไป
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ อดีตประธานองคมนตรี
ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร