วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครู
ของคณะเจ้าหน้าที่ ครู และช่างสถาบันสิริกิติ์ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
ประจำปี ๒๕๖๒
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง “สถาบันสิริกิติ์” สำหรับเป็นสถานที่ฝึกอบรมงานศิลปหัตถกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นสูงให้แก่ช่างสถาบันสิริกิติ์ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยทรงคัดเลือกมาจากลูกหลานชาวนา ชาวไร่
ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ และพระราชทานโอกาสให้มาฝึกหัดพัฒนางานฝีมือที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
เพื่อเป็นอาชีพเพิ่มพูนรายได้แก่ตนเองและครอบครัว พร้อมกับดำเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมอันงดงามของไทยที่เกือบจะสูญหายไปตามกาลเวลาให้ได้รับการสืบทอดเป็นสมบัติ “ศิลป์” ของชาติสืบไป และทรงตั้ง
พระราชหฤทัยให้มีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกของช่างสถาบันสิริกิติ์ ซึ่งปัจจุบันได้นำผลงานตั้งแต่เริ่มทำในระยะแรก ๆ จนถึงผลงานชิ้นเอก (Masterpieces) ไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น เสด็จไปทรงเปิดสถาบันวิจัยยาธรรมชาติ ไทย – จีน
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร