วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึก
พระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จถึง ผู้แทนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ทรงกราบ ถวายความเคารพพระราชอาส์น ประทับพระเก้าอี้ จากนั้น ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้จารึกพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และถวายบังคมพระราชอาส์น แล้วไปนั่ง
ที่โต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา ฯ เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล ทรงศีล
ประธานสงฆ์ ถวายศีล จบ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน บนโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏ
พระราชสมัญญา ฯ ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ นำสายสิญจน์คล้องคอ เริ่มจารึก
พระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ ๕ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์
เมื่อผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ จารึกพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายน้ำเทพมนตร์ เจิมพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา ฯ เสร็จแล้ว ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ เชิญพานพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา ฯ บรรจุในหีบ แล้วเชิญพานพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา ฯ ไปวางที่ธรรมาสน์ศิลา แล้วกราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ถวายบังคมพระราชอาสน์ จากนั้น ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
แด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะที่เจริญชัยมงคลคาถา ประทับพระเก้าอี้ ทรงกรวดน้ำ
สมเด็จพระราชาคณะถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วเสด็จกลับ
ในการนี้ เจ้าพนักงานตั้งบายศรีแก้ว ทอง เงิน พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภช ข้าราชบริพาร
ในพระองค์ ฯ รับแว่นเวียนเทียนสมโภชพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครบ ๓ รอบแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เจิมพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา ฯ ที่ประดิษฐานบนธรรมาสน์ศิลา เป็นอันเสร็จพิธี
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าทรงเป็นปราชญ์ที่แท้ ทรงรอบรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากโลกตะวันตก จึงทรงวางรากฐานการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าตามแบบอารยประเทศ ทรงปรับปรุงระบบราชการไทย
ให้ทันสมัย ทรงดำเนินวิเทโศบายเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง ทรงใช้กุศโลบาย
“ผ่อนสั้นผ่อนยาว” กับประเทศมหาอำนาจ ทำให้สามารถรักษาเอกราชไว้ได้ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
น้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนเป็นอเนกประการ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบ ๒๐๐ ปีแห่งวันบรมราชสมภพ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๗
.