วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ดังเช่นบัณฑิตทั้งหลาย ย่อมมี
ความปรารถนาอยู่ทั่วกัน ที่จะออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้ประสบความสำเร็จ การจะทำให้ได้ดังกล่าวนั้น แต่ละคนจะต้องรู้จักตั้งเป้าหมายในการประพฤติตนปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองก่อนเป็นเบื้องต้น ข้อนี้ อธิบายได้ว่า การตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไป อาจเป็นเหตุให้บุคคลเกิดความเบื่อหน่ายท้อถอย และล้มเลิกความพยายามเสียกลางคัน ส่วนการตั้งเป้าหมายที่ต่ำเกินไป ก็อาจเป็นเหตุให้บุคคล
เกิดความประมาทย่อหย่อน และละเว้นการพัฒนาตนพัฒนางานให้ก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับ กล่าวได้ว่า
การตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพที่แท้จริง เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย ที่ทำให้คนเราสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้เจริญก้าวหน้า จนบรรลุถึงความสำเร็จได้ตามที่มุ่งหวังตั้งใจ
บัณฑิตเมื่อทราบตระหนักดังนี้แล้ว จึงชอบที่จะพิจารณาตั้งเป้าหมายของตนเองให้เหมาะสม แล้วตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นอย่างเต็มภาคภูมิ
เวลา ๑๒.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๓๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ไปทรงเปิดงานวันเบาหวานโลก ๒๕๖๒ ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น ๑๔ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

/ในวันเดียวกันนี้…

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองร้อยทหารพรานที่ ๑๑๐๖ อำเภอแว้ง กองร้อยทหารพรานที่ ๔๖๐๑ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กองร้อยทหารพรานที่ ๓๓๐๑ อำเภอบันนังสตา ชุดคุ้มครองตำบลละแอ อำเภอยะหา วัดลำพะยา โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี