วันพุธ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะทางานโครงการจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดาริ ฯ รุ่นที่ ๒๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดฝึกอบรม ฯ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้เข้ารับการอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านระบบออนไลน์ด้วย
เวลา ๑๓.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา นา คณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพไปกับหมอครอบครัวโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกุล ในโอกาสนี้ พระภิกษุ และสามเณร ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นา คณะกรรมการ ร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ ออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔๐๗ และถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดโต๊ะโมะ อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส