วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสระแก้ว ณ ฐานปฏิบัติการเนินช้างศึก (กองร้อย ตชด.๑๓๔) อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๑๒ กองกำลังบูรพา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไป ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยขี้หมี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ศูนย์การเรียน ฯ แห่งนี้ เปิดสอนตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในท้องถิ่นห่างไกล ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๖๔ คน รวมทั้ง มีการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในระดับมัธยมศึกษาให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย โดยในด้านการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนรู้จักบูรณาการความรู้ ในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมกัน ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น และเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ควบคู่กับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน รวมไปถึงการส่งเสริมสุขอนามัยของคนในชุมชนให้ดีขึ้น สามารถช่วยลดภาวการณ์เกิดโรคต่าง ๆ เช่น มาลาเรีย และโรคท้องร่วงได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยมีส่วนสนับสนุนการให้ความรู้ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูประจำศูนย์การเรียน และผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และผ้าห่มแก่ราษฎรในพื้นที่ ทอดพระเนตรกิจกรรมเด็กปฐมวัย และมุมหนังสือพระราชทาน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎร ในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๒.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งแบบประจำและไปกลับ รวม ๙๕๘ คน ในปี ๒๕๔๘ ได้เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ และหน่วยทันตกรรมพระราชทานมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ไปบริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก