วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมลีลา พาเลซ
ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงนิวเดลี ในการนี้
ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งขุดค้นพบที่เมืองปิปราหะวะ รัฐอุตตรประเทศ เป็นศาสนวัตถุที่มีความสำคัญ
ต่อพุทธศาสนิกชนอินเดีย และเป็นโบราณวัตถุที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐอินเดีย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธสุวรรณบรรพตบรมไตรโลกเชษฐ์ พระประธานประจำอุโบสถ ณ วัดภูเขาทอง
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งเปิดการสอนในระดับชั้นปฐมวัย จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตาม
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ในด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านวิชาการ ด้านเหตุผลและคำนวณ ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้านอาชีพ ได้แก่ โครงการกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ การสอนทำกระเป๋าเหรียญ ถุงผ้า การร้อยลูกปัดชุดมโนราห์ และการแกะหนังตะลุง นอกจากนี้ ยังมีโครงการนำร่องสาธิตสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่ภาคใต้ โดยมีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ จังหวัดสงขลา อบรมให้ความรู้ถึงประโยชน์ของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
และสาธิตการปลูกบนพื้นที่ ๑ ไร่ ได้แก่ ผักเหลียง มะปริง ยางนา เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลควนกาหลง และโรงพยาบาลทุ่งหว้า ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่
ซึ่งส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา