วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปในการพระราชพิธี ทรงบาเพ็ญพระราชกุศล วัน “ปิยมหาราช” พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจาพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคาลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กราบถวายบังคม พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ พระสงฆ์ ๕๗ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สาหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรม ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตร ๑๘ ไตร พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ และ ถวายพระธรรมเทศนา สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ ๒๐ รูป จานวน ๒ เที่ยว จากนั้น ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงปฏิบัติเช่นนี้ จนครบ ๒ เที่ยว เสร็จแล้ว ทรงกราบพระพุทธรูปประจาพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ที่หน้าพระแท่นบุษบกมาลา เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ /พระบรมราชเทวี …..
– ๒ –
พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๔.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักสูตร และได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะทั่วกันแล้ว แต่ละคนย่อมมีความมุ่งหมาย
ที่จะทางานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ในโอกาสนี้ จึงใคร่จะกล่าวฝากไว้ให้บัณฑิตได้พิจารณาว่า การจะทางานให้สาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากวิชาการแล้ว ยังต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ดีด้วย ดังนั้น ไม่ว่าบัณฑิตจะปฏิบัติงานใด จึงต้องศึกษาลักษณะ ขอบเขต และเป้าหมาย ของงาน ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบชัด เมื่อเข้าใจกระจ่างแล้ว ก็จะสามารถเลือกสรรวิชาการและกาหนดวิธีการปฏิบัติ ที่เหมาะสมถูกตรงกับงาน กับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมได้ งานทุกอย่างที่ทา ก็จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ หากบัณฑิตจะได้พิจารณาให้เข้าใจ ตามที่กล่าว และนาไปเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ความมุ่งมั่นตั้งใจของแต่ละคนที่จะทางานสร้างสรรค์ ประโยชน์ ก็จะสาเร็จเป็นจริงได้ไม่ยากนัก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๑๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล โตโยต้า คลาสสิคส์ ๒๐๑๙ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร