วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานน้าหลวงสรงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ ที่หน้าโกศศพด้วย
เวลา ๐๗.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๔ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกาลังชายแดน (กองกาลังสุรนารี) ณ ฐานปฏิบัติการปราสาทตาควาย อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และฐานปฏิบัติการเขาพระวิหาร อาเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๔ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกาลังชายแดน (กองกาลังสุรศักดิ์มนตรี) ณ สถานีเรือนครพนม (หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาน้าโขง) อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปทรงวางพวงมาลัยบูชาพระพุทธสิรินาคมุนินทร์ ณ พระธาตุดอยผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดตาก ณ เรือนเพาะชากล้าไม้ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงเรือนเพาะชากล้าไม้ ทรงฟังการบรรยายสรุป และทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดตาก ซึ่งสานักงาน กปร. ดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบัติการระยะ ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ กรมป่าไม้ ดาเนินการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในภาคตะวันตก ไม้เฉพาะถิ่น และพันธุ์ไม้หายาก เพื่อจัดทาสวนพฤกษศาสตร์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและผู้สนใจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สารวจเพื่อรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่า และพืชล้มลุก สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดาเนินการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมืองผาแดง เพื่อรวบรวมเป็นหนังสือ และกรมทรัพยากรธรณี ดาเนินการสารวจความหลากหลายของซากดึกดาบรรพ์ ในพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อนาไปศึกษาต่อไป จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังพื้นที่รวมต้นไม้ทรงปลูก ในโอกาสนี้ ทรงปลูกต้นไม้วงศ์แค จานวน ๙ ต้น ได้แก่ ปีบ อีโปง แคหางค่าง แคหัวหมู แคยอดดา แคสันติสุข แคนา กาสะลองคา และปีบทอง
/เวลา ๑๑.๔๑ น. …
– ๒ –
เวลา ๑๑.๔๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) ตาบลแม่จัน อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง จานวน ๔๕๐ คน ครู ตชด. ๖ นาย และครูอัตราจ้าง ๑๒ คน ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ อาทิ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีห้องไอซีที สาหรับชุมชนชายขอบ ในการเรียนวิชาดังกล่าว ทอดพระเนตรกิจกรรม การพัฒนาอาชีพของนักเรียน ซึ่งมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ ฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีเป็นจานวนมากในพื้นที่มาเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพใหม่แก่นักเรียนและชุมชน สามารถนาไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว จากนั้น ทรงติดตามการดาเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน พบว่าการปลูกพืชผักของโรงเรียนได้ผลผลิตดี และได้พัฒนาพันธุ์สุกรขึ้นเอง จนได้รับรางวัลกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขตในปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินดังกล่าวเพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกสาหรับใช้ในกิจการของโรงเรียน ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ มีผู้มารับบริการ ๒๑๔ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ และระบบทางเดินหายใจ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ตาบลแม่จัน อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดาเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดาริ และสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเนื่องน้าบริโภค
ในโรงเรียน จากนั้น ทรงติดตามผลการดาเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งได้จัดทาธนาคารโปรตีนราคาถูก โดยเลี้ยงเป็ดไข่ในโรงเรียนแล้วขยายสู่ชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้รับโปรตีนเพียงพอ ช่วยลดภาวะ ทุพโภชนาการ ทอดพระเนตรกิจกรรมด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง แต่มีทักษะการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับดี เนื่องจากครูส่งเสริมและให้ความสาคัญกับวิชาดังกล่าว จึงส่งผลให้นักเรียนใช้ทักษะภาษาไทยได้ดีขึ้น ในโอกาสนี้ พระราชทานรถยนต์บรรทุกแก่โรงเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก