วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒
ตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,
ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร