วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุพระราชทานศพ พลอากาศเอก กาธน สินธวานนท์ ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๒ ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนสองแคววิทยาคม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาอาเภอ ที่มุ่งส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่อาเภอดอยหล่อ และอาเภอข้างเคียง และนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่ทุรกันดาร ผ่านโครงการนักเรียนพักนอน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ เผ่าม้ง และเผ่าลัวะ ซึ่งทรงรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดาริ เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยนวัตกรรมแหล่งการเรียนรู้ “ดอยหล่อ โมเดล” ที่โรงเรียนได้สร้างและพัฒนาระบบขึ้น เพื่อให้นักเรียน มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาศักยภาพได้อย่างสมดุล ทั้งทางด้านสุขภาพอนามัย การงานอาชีพ การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ทาให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะด้านการสื่อสารและการทางาน สามารถเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ และวิชาชีพจนได้รับรางวัลต่าง ๆ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเข้ารับบริการตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับสานักสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการแก่ราษฎรเพื่อช่วยเหลือราษฎร ที่ยากไร้ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนสันติสุข อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เป็นโรงเรียนพักนอนที่ให้นักเรียนที่มีที่อยู่อาศัยห่างไกล ส่วนใหญ่เป็น ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เผ่ากะเหรี่ยง เผ่าไทใหญ่ และเผ่าลีซอ เป็นต้น โดยมุ่งส่งเสริมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน เช่น ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ปลานิล ปลูกผักสวนครัว เพื่อนาผลผลิตมาประกอบอาหารให้แก่นักเรียน และด้านวิชาการ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ทาให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดทักษะทางภาษาไทยได้ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตรการแสดงละครพื้นบ้านล้านนา ในโอกาสนี้ ทรงดนตรีไทย ร่วมกับวงดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม ณ บ้านบรมนาถประสิทธิ์ หมู่บ้านสัมมากร อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่