วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ “สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดี” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ ต่างก็มีความรู้ในศาสตร์การพัฒนา
เป็นต้นทุนที่ดี สำหรับจะออกไปเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานพัฒนาต่อไป แต่การจะพัฒนาสิ่งใดนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้เป็นทุนแล้ว ยังต้องอาศัยปัจจัยส่งเสริมที่สำคัญ คือความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่จะได้รับผลจากการพัฒนาด้วย ความร่วมมือดังกล่าวจะเกิดมีขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อทุกคนทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนา ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะนำไปสู่
การพิจารณาไตร่ตรอง และตัดสินใจร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงอาจจะต้องใช้เวลา และต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่อาจรีบเร่งกระทำโดยอาศัยเพียงความรู้ในหลักวิชาอย่างเดียวได้ ขอให้บัณฑิตทั้งหลายระลึกถึงแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนา ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ ว่าการพัฒนานั้น จะต้องค่อยสร้างค่อยเสริมไปทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับ และควรจะต้องเป็นการทำไป พิจารณาไป ปรับปรุงไป แม้อาจจะต้องใช้เวลาเป็นแรมปี
แต่ผลที่ได้ จะเป็นความเจริญมั่นคงที่ยั่งยืนและเที่ยงแท้
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๕ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ต่อมาประกาศ จัดตั้งเป็นโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
ในปี ๒๕๖๐ มีพระเทพญาณวิศิษฏ์ ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นผู้อุปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๒๑ คน ที่ผ่านมาสามารถ จัดการเรียนการสอนได้ดี มีการพัฒนาต่อเนื่อง ทำให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

/และการบริหาร…

– ๒ –

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้า
การจัดการศึกษา จัดแสดงผลงานนักเรียน เช่น เครื่องบินพลังงานยาง บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาหลักการบินของเครื่องบิน และพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ที่จะช่วยพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ นิทรรศการกิจกรรมอาหารกลางวัน ที่ได้นำผลผลิตพืชผัก ไข่ไก่ และเนื้อสัตว์
มาประกอบอาหารกลางวัน นอกจากนี้ กรมชลประทานสนองพระราชดำริ ในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำของโรงเรียน ที่รั่วซึมของสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร โดยปูแผ่นกันซึม และจัดหาน้ำประปาโดยขุดสระน้ำ พร้อมระบบประปาแผ่นดิน ในการนี้ ทอดพระเนตรการแสดงเป่าแคน เพลงนารีรัตนา กิจกรรมสหกรณ์ แปลงผักในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงปล่อยปลา และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงเปิดนิทรรศการครบ ๑๐ ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จ และการก้าวเข้าสู่ความร่วมมือในอนาคต ทั้งกระตุ้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเผยแพร่ความรู้แก่นักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี จากนั้น ทรงฟังการบรรยายจาก นายเอริก บุฟโต นักวิจัยซากดึกดำบรรพ์ สภาวิจัยแห่งชาติฝรั่งเศส ซึ่งวิจัยสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะไดโนเสาร์ และจระเข้ มหายุคมีโสโซอิก ภายใต้โครงการวิจัยซากดึกดำบรรพ์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วทอดพระเนตรผลงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศในปัจจุบัน และนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์กับงานธรณีวิทยา การทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อวงการบรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยา ให้แพร่หลายไปทั่วโลก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๒๕ น. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนภูมิพล เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จ
ไปทรงเยี่ยมราษฎร และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ไปออกหน่วยแพทย์ ร่วมกับ
หน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีผู้ไปรับบริการตรวจโรคทั่วไป และทันตกรรม รวม ๘๗ คน
มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงไปขอคำปรึกษากับสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ๓๕ คน

/สำหรับผู้ป่วย…

– ๓ –

สำหรับผู้ป่วยที่นำเฝ้าเพื่อทรงพิจารณาวินิจฉัยโรคร่วมกับคณะแพทย์ ๔ คน อาทิ โรคปากแหว่งเพดานโหว่
โรค SLE หรือแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง โรคดาวน์ซินโดรม และมะเร็งลำไส้ ซึ่งได้พระราชทานค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมส่งตัวเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อรักษาต่อเนื่อง
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สร้างความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมประชาชน
ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้ง พระราชทานชุดของเล่น สมุดวาดภาพระบายสี กระปุกออมสินแก่เด็กที่ผู้ปกครองนำมาเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ที่เฝ้าถวายเงินสมทบทุน และสนับสนุนกิจกรรม
ของหน่วยแพทย์ พอ.สว. พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ และเครื่องหมาย พอ.สว.
เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดตาก เฝ้า ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ ๒๑ เมื่อปี ๒๕๑๓ ปัจจุบันมีสมาชิก ๓,๐๒๓ คน ในปีที่ผ่านมาได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ๖๒ ครั้ง และจัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชน รวมทั้งจัดกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขพื้นฐานอย่างทั่วถึง
สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์ที่นั่ง เสด็จกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก