วันพุธ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.” ณ โรงพยาบาลลำพูน
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เวลา ๑๔.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการโครงการ “๔๕ ปี คณะศิลปประจำชาติ และเชิดชูเกียรติ อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
จากท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการเป็นแห่งที่ ๑๐๔ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้มีความสุข ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือพระราชทาน มุมหนังสือทั่วไป
มุมสืบค้นข้อมูล มุมเด็กและครอบครัว และมุมคอมพิวเตอร์ จากนั้น ทอดพระเนตรห้องคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
เวลา ๑๑.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานพัฒนาส่งเสริมการศึกษาศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำบ่อสะเป่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของและเมล็ดพันธุ์ผัก จากนั้น ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ เน้นการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาประยุกต์
ใช้ร่วมกับการสอนเสริมในวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียนด้วยการประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม เพื่อป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดี โดยนำพืชผักและเนื้อสัตว์ที่ได้จากการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาเป็นวัตถุดิบ
/พร้อมส่งเสริม…
– ๒ –

พร้อมส่งเสริมให้มีความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า ในการนี้ ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนแบบ “แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง” (Active Learning) วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง “ป่านี้มีคุณ”
ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจที่ยั่งยืนตามแนวคิด เรียน เล่น
และทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยให้มีความกระตือรือร้น ไม่เบื่อหน่ายในบทเรียน ทั้งนี้ การดำเนินงานในการเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิชาการและการเกษตรทางโรงเรียนได้ขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งด้านความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัย อันเป็นการดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงาน
การดำเนินงานของโรงเรียนและการพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้
ครูประจำชั้นสอนเสริมหลังเลิกเรียน ด้านการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การปลูกหญ้าแฝก และทำแนวกันไฟป่า ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้า ต้องใช้ไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุขศาลาพระราชทาน ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรบ้านปอหมื้อ และยังเป็นหน่วยงานสำคัญในการทำคลอด
แก่หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาแก่ประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารและระบบ
ทางเดินหายใจ ในวันนี้มีผู้ป่วยเด็กชายอายุ ๑๐ ปี มีอาการต่อมน้ำตาด้านซ้ายอุดตัน เฝ้าทูลละอองพระบาท ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ และทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง
จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน โดยวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงมาฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกอาชีพระยะสั้น ได้แก่ การซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น การทำไม้กวาดดอกหญ้า ส่วนปราชญ์ชาวบ้าน สอนทำย่ามกระเหรี่ยงทอมือ ซึ่งจะนำไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า เป็นต้น สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม