วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ ที่  ๓๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้ เวลา  ๑๗.๑๔  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากวังสระปทุม  ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงสุพัฒน์  บุณยเกียรติ ต.จ., จ.จ. ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๐๗.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี                       ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน                   เครื่องอุปโภคบริโภค และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์                   ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                     ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  จุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านต้นชด โรงพยาบาลศูนย์ยะลา                  อำเภอเมืองยะลา กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๓ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์                  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๔.๐๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์  มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์ ประจำปี ๒๕๖๒ กับมอบเข็มเชิดชูเกียรติทุนนามพระราชทานวราพัฒน์  และทุนส่งเสริมการศึกษาแก่พนักงานที่บุตร – ธิดาได้รับการคัดเลือก ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,

ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร