วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับสถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
วิทยสิริเมธี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์
ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กับพระราชทาน “ทุนพระราชทานศรีเมธี” แก่นิสิตสถาบันวิทยสิริเมธี
ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนรวมสถาบันวิทยสิริเมธี จากนั้น ประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล ทรงฟังการบรรยาย
และทอดพระเนตรนิทรรศการของศูนย์วิจัยตัวตรวจวัดชีวภาพอัจฉริยะสมัยใหม่ ในหัวข้อ “การสร้างชุดตรวจวินิจฉัย โควิด-๑๙” ซึ่งสถาบันวิทยสิริเมธี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันพัฒนางานวิจัยชุดตรวจของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ก่อให้เกิดโรค
โควิด-๑๙ โดยนำเทคโนโลยีทางชีวภาพที่เลียนแบบจากกลไกการตัดต่อพันธุกรรมในพืชและสัตว์ คิดค้นชุดตรวจ
หาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ให้ผลตรวจแม่นยำสูง ใช้งบประมาณน้อย เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทอดพระเนตรศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้า ที่ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ และงานประมวลผลแบบจำลองโมเลกุล จากนั้น เสด็จ
พระราชดำเนินไปยังสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ทรงเปิดสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธี ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ครบวงจร ในการนี้ ทอดพระเนตรผลงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์
อาทิ การรับรู้อารมณ์จากเสียงพูดหรือจำแนกอารมณ์จากเสียงโดยคำนึงถึงเนื้อหา สามารถนำไปใช้ร่วมกับ
งานบริการลูกค้า เพื่อนำข้อมูลอารมณ์ไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น เสร็จแล้ว ทรงเปิด “ศูนย์ความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนา ปตท.สผ. เออาร์วี และสถาบันวิทยสิริเมธี” และทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ.
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ทรงเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัฉริยะ โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ฯ
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังจุดชมทัศนียภาพความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ฯ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม