วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๘.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานวันพระราชทานก าเนิดโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๓๓ ปี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยใน
พื้นที่จังหวัดเลย ณ หอประชุมโรงเรียนน้ าสวยพิทยาสรรพ์ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย