วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๗  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้ เวลา ๑๔.๔๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี หลังใหม่ ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๖๑๓๕ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เวลา ๑๕.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฉลองครบ ๔๘ ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เวลา ๑๖.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การปลูกฝังให้เยาวชนมีความสนใจในการกีฬาจะช่วยให้ห่างไกล
จากยาเสพติดและการติดเกม นอกจากนั้นปัจจุบันกีฬายังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้ การจะประสบความสำเร็จได้ ความอดทนและความมีวินัยของนักกีฬายังไม่เพียงพอ จะต้องมีครู
ผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถสูงด้วย ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ มิได้เป็นเพียงหลักฐานที่แสดงความรู้ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนมาเท่านั้น แต่ยังบ่งบอกว่าทุกคนเป็นผู้มีสติปัญญาความสามารถ ที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ตามศักยภาพและความถนัดของตนด้วย บัณฑิตทั้งหลายจึงควรจะได้ตั้งใจพยายาม นำความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบกิจการงานให้สำเร็จผล
พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสร้างสมประสบการณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนพัฒนางาน
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะสามารถรับภาระหน้าที่อันสำคัญ ในการออกไปเป็นผู้นำ
ด้านการพัฒนาการกีฬาเสริมสร้างสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ เพื่อให้ประชากรในบ้านเมืองเรา
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญยั่งยืนได้สืบไป

อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร