วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษา ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร