วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และคณะ นำ ผู้มีอุปการคุณ
ต่อมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ ฯ และรับพระราชทาน
ของที่ระลึก
ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ความสุข ความงดงาม ในความ
เป็นไทย” ครั้งที่ ๑๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย ต่อจากนั้น
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒