วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๓.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญ
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๑ กับพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทน
โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจ าปี ๒๕๖๑
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อเสด็จพระราชด าเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ
ขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพ
จากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัด
ปัตตานี อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ครั้นเสด็จพระราชด าเนินถึง นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายประสาน ศรีเจริญ
รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิส านักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลาง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
นายมูฮัมมัด หะยีมูซอ ผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๑
อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และนายสมาน ก้อพิทักษ์ แปลความหมายเป็นภาษาไทย จากนั้น
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กราบบังคมทูลรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ
แล้วกราบบังคลทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานถ้วยรางวัล และกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสิน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่ที่ระลึก จากนั้น ผู้แทนจุฬาราชมนตรี สวดดูอาร์บทถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราช
ด าเนินไปยังบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพจากกลุ่มศิลปาชีพ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรังต าบลตรัง อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๖ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม
ด้านการทอผ้า เป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง และทอดพระเนตรผลงานหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปัตตานี อาทิ รายาบาติก ยาริงบาติก เกลือปัตตานี ลูกหยียะรัง ผ้าละหมาด ต าบลกระหวะ
การต่อเรือกอและจ าลอง เป็นต้น เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับ
/โรงพยาบาลปัตตานี…
– ๒ –
โรงพยาบาลปัตตานี ศูนย์อ านวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ออกหน่วยเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคกระดูกและข้อ รวมทั้งให้บริการตรวจโรค
ทางตา ซึ่งมีราษฎรมาเข้ารับบริการจ านวน ๒๐๕ คน ส่วนใหญ่เป็นโรคต้อกระจก ตาแห้ง โรคหัวใจ และ
โรคผิวหนัง การนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จ านวน ๖ คน ซึ่งป่วยด้วยโรคตับแข็ง
ร่วมกับตับวายจากท่อทางเดินน้ าตีบ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและกล้ามเนื้อหัวใจหนาอุดกั้นลิ้นหัวใจ โรคลิ้น
หัวใจรั่ว โรคเส้นประสาทแขนขาดเลือด โรคภาวะบกพร่องฮอร์โมนการเจริญเติบโตร่วมกับต่อมหมวกไต
ไม่ท างาน และโรคไขกระดูกฝ่อแบบรุนแรง นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง
โรงครัวพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปยังที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เวลา ๐๙.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามล าดับดังนี้
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา น า นางพิไลวรรณ
อินทรานนท์และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือรับรองการท าประโยชน์
(น.ส.๓) เลขที่ ๒๓ ต าบลห้วยไร่ (แม่จั๊วะ) อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา
– นายโทโมฮิโกะ อิเคดะ ประธานบริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด
น า คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบ
กิจการของบริษัท ฯ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายจิรวุธ เวทยาวงศ์ ผู้อ านวยการฝ่าย ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) น า คณะผู้บริหาร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร ฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจัดท าโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “กรุงไทย ต้นกล้า สีขาว” ประจ าปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และของที่ระลึก
– นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และ
สิ่งของต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศโครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และ
โครงการเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละออง
พระบาทด้วย และผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ ๗ (ปธส.๗) เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร
/เวลา ๑๐.๐๗ น. …
– ๓ –
เวลา ๑๐.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัย
พัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติ หะวานนท์
เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น า นางสาวฐิติรัตน์ สิทธัครเดช ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกธรรมศาสตร์ประจ าปี ๒๕๖๐ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Business
Administration) จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California, Berkeley)
สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีเสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามล าดับดังนี้
– นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัท ดอกบัวคู่ จ ากัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายโล ธุระวณิชย์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล น า คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะกรรมการด าเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธ
มหิดลมงคลปัญญาญาณ ชุดเหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ
ชนิดเหรียญเงิน และชนิดเหรียญบรอนซ์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล น า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อพระราชทานแก่ศิริราชมูลนิธิใช้ในการด าเนินงานโครงการ “ต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี
เครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์”
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุม
สามัญประจ าปี ๒๕๖๔ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา อาคารส านักงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
/ในโอกาสนี้…
– ๔ –
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เวลา ๒๑.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๗ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้นเสด็จพระราช
ด าเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระด าเนินเยี่ยมราษฎร
ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จบริเวณลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งมาจากอ าเภอต่าง ๆ อาทิ อ าเภอ
ชัยบุรี อ าเภอบ้านนาสาร อ าเภอพนม อ าเภอพุนพิน อ าเภอท่าฉาง อ าเภอไชยา และอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง และเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดี ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ เสร็จแล้ว ประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๔๘ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด าเนิน
โดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังลานอเนกประสงค์หน้ากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในพื้นที่การนี้
ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จ านวน ๖ คน ซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะนิ้วมือและเท้าผิดรูปแต่
ก าเนิด โรคพิการด้านการเคลื่อนไหวและสติปัญญาบกพร่อง โรคความผิดปรกติทางพันธุกรรม โรคหัวใจพิการ
แต่ก าเนิด โรคพันธุกรรมเมตาบอลิค และโรคหลอดลมและหลอดอาหารตีบ จากนั้น พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาออกหน่วยแพทย์พระราชทาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ของที่ระลึก โดยตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีราษฎรมาตรวจรักษารวม ๑,๔๑๕ คน ตรวจโรคทั่วไป
๘๕๒ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคตาแห้ง โรคต้อเนื้อ โรคกระเพาะอักเสบ และทรงรับคนไข้
ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รวม ๑๙ คน มีหน่วยแพทย์พระราชทานรวม ๕๓๙ คน ประกอบด้วย แพทย์
จ านวน ๑๒๖ คน ทันตแพทย์ จ านวน ๑๘ คน และบุคลากรทางการแพทย์ จ านวน ๓๓๕ คน มาให้บริการ
ตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓