วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า งานเกษตรกรรม เป็นงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับชีวิตและความสุขสมบูรณ์ของประชาชน จึงถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของประเทศชาติ
การทำเกษตรกรรมให้สำเร็จผลที่ดีนั้น จะต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี ในข้อนี้ นับเป็นความท้าทาย
ของผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ที่จะนำความรู้ทางเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัย มาช่วยในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาคุณภาพดิน
และการปรับปรุงพันธุ์พืช นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการมีความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ ควบคู่ไปกับการศึกษาด้านการตลาดอย่างถ่องแท้
ด้วยความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว ก็จะอำนวยประโยชน์แก่งานเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง
บัณฑิตทุกคนจึงควรถือเป็นหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะนำความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมอบรมมา ตลอดจน
องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการดำเนินงานด้านการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเกษตรของไทย ให้สามารถทำเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล ถ้าแต่ละคนปฏิบัติให้ได้ดังนี้ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างไม่อาจประมาณได้