วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๗/๑๐๓๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
และสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ทอดพระเนตรการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล ทอดพระเนตรกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืช ศูนย์เรียนรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์และการงอก
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ กิจกรรมประมง ปศุสัตว์ ทอดพระเนตรกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๗/๑๐๓๔
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ
ตามพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย
เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล ห้องสมุด ทอดพระเนตรกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ทอดพระเนตรกิจกรรมการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืช ประมง ปศุสัตว์ ต่อจากนั้น ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารเกษตรสิริสุข” และทอดพระเนตรกิจกรรมภายในอาคารเกษตรสิริสุข ได้แก่ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โอกาสนี้ พระราชทาน
พระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่