วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงเจิม
เทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระพิฆเนศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ในการพระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย
ในการนี้ พระราชทานเงินแก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธี ฯ
เวลา ๑๔.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๔ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และฐานปฏิบัติการบ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๔ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน
ที่ ๓๖ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๔ อำเภอแม่มอด จังหวัดตาก
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนวัดเกาะกระชาย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งเข้าร่วมในโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๗๒ คน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรียน อาทิ การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำบายศรีสู่ขวัญข้าว กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ อาทิ การบังคับหุ่นยนต์เล็ก ช่างตัดผม การแปรรูปชาจากดอกอัญชัน และเสื้อมัดย้อม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการจัดพื้นที่ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร ไม้ผล เลี้ยงไก่ ปลา และกบ จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ๗ โรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมเด่น อาทิ กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการของโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของโรงเรียนวัดพราหมณี กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดวังยายฉิม ต่อจากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำนวน ๑๙ โรงเรียน ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีพัฒนาการสมวัย และมีทักษะในการประกอบอาชีพ ตามที่แต่ละโรงเรียนได้ส่งเสริม ควบคู่การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น