วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๓๐  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๒๐  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๗๖  กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

อนึ่ง  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒   เวลา  ๑๙.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้  พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท  องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ  พลเอก เปรม   ติณสูลานนท์  น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ พระที่นั่งทรงธรรม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร