วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้เวลา ๑๗.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน ณ ซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ครั้นเสด็จพระราชด าเนินถึงวัดไตรมิตรวิทยาราม พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการวัดไตรมิตรวิทยาราม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้า
พระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธาน
พระอุโบสถ ทรงกราบ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชด าเนินไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ทรงถวายผ้าไตร ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
ทรงกราบ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ถวายของที่ระลึก
ต่อจากนั้น เสด็จพระราชด าเนินไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ ณ ที่นั้น พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกรรมการหอการค้าไทย – จีน และคณะ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมังกรทองค าที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ม้าทองค าที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้แทนคณะการแสดง
เอ็งกอจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการแสดงเอ็งกอ
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี
สดุดีมหาจักรีวงศ์” และทอดพระเนตรการแสดงแสงสีเสียงและวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี
สดุดีมหาจักรีวงศ์” ในอุโมงค์แอลอีดี
จากนั้น เสด็จพระราชด าเนินไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเมื่อเสด็จพระราชด าเนินถึง
นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย
และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์) ทรงกราบ
เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรนิทรรศการ “เกริกฟ้า ก้องไกร ประชาไทย ร่มเย็น” จากนั้น พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
มังกรทองค าที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกท้อคู่ทองค าที่ระลึก
แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก
เสร็จแล้ว ทรงพระด าเนินไปตามถนนเยาวราช ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนที่มา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจ านวนมาก และเสด็จพระราชด าเนินไปประทับพักพระราชอิริยาบถ
ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า จากนั้น ทรงพระด าเนินตามเส้นทางถนนเสือป่า ถนนเจริญกรุง ไปยังวัดมังกรกมลาวาส
/ครั้นเสด็จเข้า…
– ๒ –
ครั้นเสด็จเข้าภายในพระอุโบสถวัดมังกรกมลาวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง
บูชาพระศรีอริยเมตไตรย (พระสังกัจจายน์) ทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชด าเนินไปยังที่ประดิษฐานพระประธาน
อุโบสถ ๓ องค์ ได้แก่ พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ทรงถวายผลไม้
มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานอุโบสถ ๓ องค์ ทรงกราบ แล้ว
ประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จีนนิกายเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรชัยมงคล จบ พระมหาคณาจารย์จีน
ธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์
รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น และพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส
เฝ้า ถวายของที่ระลึก และถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้น เสด็จพระราชด าเนิน
ไปยังวิหารเทพเจ้าประจ าวัด ที่ประดิษฐานเทพเจ้าไภษัชราชา เทวะแพทย์ฮูโต๋ เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาชีวิต
(ไท่ส่วยเอี๊ย) และเทพเจ้าโชคลาภ ได้แก่ ไท่ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ฮั่วท้อเซียงซือ เทวแพทย์
พระราชาซิ่งล้ง โอสถราชา ไฉ่ซิ่งเอี๊ย เทพโชคลาภ เทพเจ้าปึงเถ่ากง และเทพมาตาปึงเถ่าม่า ทรงถวายผลไม้
มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาเทพเจ้าประจ าวัด ทรงกราบ เสด็จพระราช
ด าเนินไปยังวิหารพระกษิติครรภโพธิสัตว์ ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
ท้ายที่นั่งบูชาพระกษิติครรภโพธิสัตว์ ทรงกราบ เสด็จพระราชด าเนินไปยังวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
(พระกวนอิมโพธิสัตว์แห่งความกรุณา) ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
ท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ทรงกราบ เสด็จพระราชด าเนินไปยังวิหารปฐมบูรพาจารย์ (สกเห็งโจวซือ)
ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาปฐมบูรพาจารย์ (สกเห็งโจวซือ)
ทรงกราบ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชด าเนินไปยังวิหารสังฆปริณายกองค์ที่หกแห่งจีนนิกายณาน ประเทศจีน
สมัยราชวงศ์ถัง (ฮุยเล้งโจวซือ) ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง
บูชาสังฆปริณายกองค์ที่หกแห่งจีน นิกายณาน ประเทศจีน สมัยราชวงศ์ถัง (ฮุยเล้งโจวซือ) ทรงกราบ จากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย
ในสมุดที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินกลับ
เวลา ๐๙.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเสด็จออก
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางแมรี โจ เอ. แบร์นาร์โด-อารากน (Mrs.Mary Jo A.
Bernardo-Aragon) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจ าประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากต าแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว
พระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดล าปาง ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอห้างฉัตร
และหอประชุมที่ว่าการอ าเภอเสริมงาน จังหวัดล าปาง
เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว
พระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดล าพูน ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอบ้านธิ
จังหวัดล าพูน
/ในวันเดียวกันนี้ …
– ๓ –
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอระแงะ และหอประชุมที่ว่าการอ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส