วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๐.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ทรงบาเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔
จากนั้น เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค จานวน ๑ คู่
กับทรงปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้า และเต่า
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล
๑๐๐ วัน พระราชทานศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๓,ว.ป.ร.๒
ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทอดพระเนตรการแสดง
คอนเสิร์ตถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร