วันอังคาร ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ๒๐๒๐ ณ อาคารแมทริกซ์ แอท ไบโอโพลิส สาธารณรัฐสิงคโปร์ การนี้ ศาสตราจารย์โล เตก เสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประธานร่วมคณะกรรมการจัดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ เยาวชนโลก ๒๐๒๐ และศาสตราจารย์พัว กก คู ประธานร่วมคณะกรรมการจัดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ๒๐๒๐ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
มูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ ริเริ่มจัดประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๖ เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ได้พบนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล และนักวิทยาศาสตร์ ชั้นนำของโลกที่เชิญมาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุม ฯ เป็นประจำทุกปี ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การประชุมปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นการประชุม ครั้งที่ ๘ มีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกร่วมบรรยาย ๑๗ คน โดยมีนักวิทยาศาสตร์เยาวชนจากประเทศไทย ๑๐ คน เข้าร่วมประชุมกับนักวิทยาศาสตร์เยาวชนจากทั่วโลกเข้าประชุมกว่า ๓๐๐ คน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกัน การนี้ สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาเสนอนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี สถาบันการศึกษาและสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อมีพระราชวินิจฉัย มุ่งหวังให้นักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่เหล่านี้นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติ
เวลา ๑๗.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ที่จี ๔๑๔
กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โปรดให้ไปตรวจรักษา
ผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และผู้ป่วยนำเฝ้า ๗ คน ซึ่งใบหูพิการทั้ง ๒ ข้าง มีแผลเป็นจากน้ำร้อนลวก ความผิดปกติหลอดเลือดแดง ขาดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ตาซ้ายบอด โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และอวัยวะภายในกลับข้าง โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และโปรดให้ส่งไปรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมกับพระราชทานเงิน เพื่อเป็นค่าเดินทาง และทรงให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย

/และญาติ …

– ๒ –

และญาติ นอกจากนี้ โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง พร้อมพระราชทานเข็ม เครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่อาสาสมัคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดเชียงราย เฝ้า ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ
และอาสาสมัครสายต่าง ๆ รวม ๔,๑๗๙ คน โอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ พอ.สว. ด้วย