วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย นำ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล “แท็ปมา แฟมิลี แรลลี ๒๐๑๙” (TAPMA Family Rally 2019) ครั้งที่ ๑๒
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร
ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นำ คณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทย
ครั้งที่ ๑๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวด ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานของที่ระลึก
– นายศาสตรา วงศ์จุมปู ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จำนวน ๑๒ โรงเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานการจัดการศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๒
– นายกัมพล พรสูงส่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด นำ
คณะผู้บริหารสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภท
รถจักรยานยนต์ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้บริหารบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๔.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ และชมรมกอล์ฟราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล การแข่งขัน
กอล์ฟราชมงคล และจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/นายสมพร…

– ๒ –

– นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำ ทีมผู้ชนะเลิศการประกวด
นาฏศิลป์ไทย (โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ) และทีมผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย
(โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร) ในโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เวลา ๑๔.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) นำ คณะผู้บริหาร
สมาคม ฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน และผู้ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
/นายบัณฑิต…

– ๓ –

– นายบัณฑิต อ่าวสถาพร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำ คณะกรรมการสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน รายได้จากการแข่งขันแรลลี
การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสนี้ นายบัญชา เธียรสุนทร และนายสุขชาติ เลิศวุฒิรักษ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายอุทัย แก้วละเอียด จ.ภ. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร