วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ ที่  ๓  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๕.๑๗  น.  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จลงแทนพระองค์  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระราชวโรกาสให้  พลเอก สิงหา  เสาวภาพ  ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำ  คณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ
และจากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย  ต่อจากนั้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท  ตามลำดับดังนี้

– พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ ประธานกรรมการจัดงานกาชาดกองทัพอากาศ นำ

ผู้แทนกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ  เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ  กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายนครินทร์  รัตนกิจสุนทร  ผู้ว่าการภาค ๓๓๕๐ โรตารีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อขจัดโปลิโอ  สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

– นางสิริพร  ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  นำ  นางสาวนวพร
ทองน้ำตะโก และนางสาวประภารัตน์   สิริวัฒกานนท์  เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา  ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน และสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

– นายพรชัย  จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ ๑๐ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  นำ  นายสืบพงษ์  บูรณศิรินทร์  รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย  และคณะ  เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๒

– พลตรีหญิง อังคณา  สุเมธสิทธิกุล  ประธานมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาค
จากผู้มีจิตศรัทธา  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– นายอาทร  สีตวรรณมาศ  และคณะ  เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– นางนันทิยา  อินทรลิบ ผู้อำนวยการจัดงาน “แบงค็อก เชฟ แชร์ริตี้ กาลา ดินเนอร์
ประจำปี ๒๐๑๙” (Bangkok Chefs Charity Gala Dinner 2019) นำ คณะกรรมการจัดงาน ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย  และสมทบทุนการก่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี้
บ้านแม่ขอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

/- นายพิสิฐ…..

 

 

– ๒ –

– นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  และคณะ  เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๒
และการจัดการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย

– นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นำ  เกษตรกรที่มีผลงาน
ดีเด่นจากคัดเลือกของสภาเกษตรกรแห่งชาติในโครงการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เฝ้าทูลละอองพระบาท  รับพระราชทานโล่รางวัล

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๖.๓๐  น.  สมเด็จพระกนิษฺฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จลง  ณ  อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้  นายจูเซ็ปเป้ เด วินเซ็นทิส  ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
และคณะ  เฝ้าทูลละอองพระบาท  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่และกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย  เรื่องการดำเนินการด้านบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติ

อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,
ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร