วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนายธเนศ วีระศิริ นกยกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และที่ปรึกษา นา นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ ๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๓ รับเหรียญรางวัลเรียนดี และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตาราดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๓ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังลานราชพฤกษ์ ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของจิตอาสาพระราชทาน และทอดพระเนตรการแสดงราฟ้อนเล็บ ซึ่งเป็นศิลปะล้านนา จากช่างฟ้อนจิตอาสาจากอาเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งมีราษฎรชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่าง ๆ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมอาชีพที่มั่นคง ทดแทนการปลูกพืชเสพติดในอดีต จานวน ๑๘ ชนเผ่า อาทิ ชนเผ่าม้ง จากอาเภอหางดง ชนเผ่า ปกาเกอญอ จากอาเภอแม่วาง ชนเผ่าลาหู่ และชนเผ่าดาราอั้ง จากอาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจาชนเผ่าอย่างสวยงามเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ด้วยน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในการนี้ด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ เป็นจานวนมาก ส่วนใหญ่สวมเสื้อสีเหลือ และชุดแต่งกายประจาชนเผ่า แล้ว เสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ จากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา ๒๒.๒๑ น.
เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคาร ๑๐๗ ปี ธนาคารออมสิน ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน บ้านเลตองคุ อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งธนาคารออมสินได้สร้างขึ้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียน การสอน ต่อจากนั้น พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ตัวแทนนักเรียน และพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ ผู้แทนชาวบ้าน เสร็จแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดาเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดาริ และสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้าบริโภค ในโรงเรียน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนของสาระวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจ และจดจาได้ง่ายขึ้น อาทิ การเรียนคาศัพท์ที่มีความหมายเดียวกันในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษากะเหรี่ยง /โดยได้รับ …
– ๒ –
โดยได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนจากหน่วยงานต่าง ๆ การให้ความรู้ด้านวิชาชีพ ได้แก่ การทอผ้าพื้นเมือง ด้านการเกษตร สอนให้นักเรียนมีทักษะในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และนาผลผลิต ไปแปรรูป เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยบริการแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังค่ายวชิรปราการ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายวชิรปราการ อาเภอเมืองตากจังหวัดตาก ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๔ กราบบังคมทูลรายงานผลการดาเนินงานโครงการ ฯ จากนั้น ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ ประกอบด้วย พืชผักสวนครัว น้าส้มควันไม้ อิฐประสาน ไข่เป็ด น้าอัญชันมะนาว และผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม ทอดพระเนตรงานด้านต่าง ๆ ของโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ อาทิ ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงกระบือเผือก สุกรพันธุ์เหมยซาน หมูป่า และการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา ปลาตะเพียน ปลาสวาย เป็นต้น เพื่อให้กาลังพลและครอบครัวนาไปบริโภค ส่วนที่เหลือนาไปจาหน่ายหารายได้เพิ่ม ทอดพระเนตรโครงการ อาชาบาบัด ซึ่งได้ขยายผลกิจกรรมให้กลุ่มเด็กพิเศษและออทิสติกมาฝึกขี่ม้าเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการกระตุ้น ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ รวมทั้งเพิ่มความมั่นคงทางอารมณ์ ทอดพระเนตรพื้นที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาดิน และโครงการการแก้ไขปัญหาเรื่องดิน โดยทดลองปลูกถั่วมะแฮะ ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ พระราชทานพระราชดารัสใจความสาคัญที่ทรงให้ความสาคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดตาก อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก