วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๕.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงเจิม
เทียนพรรษาสำหรับบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก
แทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำ คณะกรรมการ
จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเทียนพรรษา
เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัฏนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ครั้งที่ ๒๗ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร