วันอังคาร ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

 

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๕.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน
“วันมหิดล” ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) และทอดพระเนตรนิทรรศการ
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) ก่อสร้างขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ และพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒๗ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น ภายในอาคารประกอบด้วยศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์ความเชี่ยวชาญพิเศษ รวม ๗ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ ศูนย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ศูนย์นมแม่เด็กป่วย ศูนย์ข้อมูลทารกพิการแต่กำเนิด ศูนย์จักษุวิทยาเด็ก ศูนย์กุมาร โสต ศอ นาสิก
และศูนย์โรคอุบัติใหม่ เปิดบริการคลินิกเฉพาะทางโรคเด็ก ๑๐ คลินิก ได้แก่ โรคต่อมไร้ท่อทารกแรกเกิด
กลุ่มเสี่ยง โรคไต โภชนาการ โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ โรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้และโรคข้อ
โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น พัฒนาการช้า โรคพันธุกรรม และคลินิกเด็กที่มีภาวะความเสี่ยงสูง นอกจากนี้
ยังมีศูนย์วิจัยโรคเด็ก ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางโรคเด็กทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงห้องประชุม
ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน ๘๓.๔ ล้านบาท แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
ทำให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) จึงมีความสำคัญในการขยายงานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางโรคเด็ก รองรับ
การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางโรคเด็ก ทั้งยังแก้ไขความแออัดในการให้บริการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสมจิตต์ วรคามิน จ.ภ. ณ เมรุวัดนพวงศาราม
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

/เวลา ๑๐.๔๑ น. …

 

– ๒ –

เวลา ๑๐.๔๑ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องใน “วันมหิดล” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการกำจัดผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ริมคลองบ้านใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบริเวณคลองบ้านใหม่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ต้องขัง ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ณ เรือนจำกลางบางขวาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
ไปยังโรงเรียนบ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงติดตาม
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านโคกศิลา ซึ่งปัจจุบันได้เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมีการเรียนการสอนเสริมในกลุ่มวิชาสาระแก่นักเรียน
ทุกภาคการศึกษา โดยมีนักเรียนเป็นชาวไทยเชื้อสายมุสลิมทั้งหมด จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ที่พัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนได้อย่างครอบคลุม ได้แก่ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การเลี้ยงไก่ไข่พระราชทาน เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และกิจกรรมฝึกอาชีพเลี้ยงผึ้งชันโรง ทำให้โรงเรียนบ้านโคกศิลา เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการเกษตรแก่ผู้ที่สนใจ ในการนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครู
และนักเรียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการเรียนการสอน ด้วย สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกศิลา อย่างหาที่สุดมิได้
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๘.๑๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวารินทร์ บุษบรรณ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ
เกษตร – อนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย