วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๖/๑๐๓๙
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด ความก้าวหน้าโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามพระราชดำริ การจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ เรื่อง ผลไม้ กิจกรรมศาลาไอโอดีน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำไข่เค็ม และการทำ
สายคล้องหน้ากากอนามัย จากนั้น ทอดพระเนตรการเพาะชำกล้าไม้ ซึ่งเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง และกิจกรรมการปลูกพืชผัก ไม้ผล ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๖/๑๐๔๐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่อง การแจกลูกสะกดคำ การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การเย็บหน้ากากผ้า กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมการปลูกพืชผัก การสาธิตการขยายพันธุ์พืช
โดยการเสียบยอด กิจกรรมประมง และกิจกรรมปศุสัตว์ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้าน
และผลผลิตชุม ได้แก่ การแปรรูปอาหาร และการทอผ้า ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ