วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๗.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดอาคารพลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ และ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า สนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีปิดหลักสูตรและ
มอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ แก่ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔
“หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ ๕/๖๓ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร