วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๙  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๑๓  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า                 โปรดกระหม่อมให้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  เสด็จแทนพระองค์                  ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง  ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม               พระบรมมหาราชวัง

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์  ที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลอากาศเอก  ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม,ป.ภ.,

ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร