วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๒.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๖ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๔.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมเป็นที่คาดหวังของคนทั่วไปว่าจะเป็น
ผู้มีสติปัญญามีคุณสมบัติพร้อมที่จะประกอบการงาน สร้างประโยชน์แก่ตนและสังคม และรับภาระหน้าที่
ในกิจการสำคัญต่าง ๆ กล่าวกันว่า คุณสมบัติซึ่งเป็นที่ต้องการและคาดหวังของหน่วยงานทั้งหลาย
นอกจากความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ก็คือความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ หรือความสามารถมองการณ์ไกล
ไปถึงอนาคต และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้ บัณฑิตจะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ได้ ก็โดยอาศัยความรู้ที่เล่าเรียนมาและที่แสวงหาเพิ่มเติม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ข้อมูลข่าวสาร การศึกษาความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาต่าง ๆ
ให้เข้าใจถ่องแท้ จึงจะสามารถกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้ชัดเจน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับตนเอง และส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่การงาน แล้วมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายตามวิธีการที่คิดไว้ ด้วยความพากเพียรอย่างสุจริต ท้ายที่สุด
ก็จะบรรลุเป้าหมาย ยังผลให้เกิดการพัฒนาทั้งในส่วนตน และหน่วยงาน บัณฑิตจึงควรฝึกตนให้มีคุณสมบัติข้อนี้
เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และหน้าที่การงานต่อไป
เวลา ๑๕.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๘.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทรงเป็นองค์ประธานในงานเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ ๑๐ ปี เพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส “จากเขาแอลป์
สู่เขาใหญ่” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
/ในวันเดียวกันนี้…
– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน
น้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธ
ธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร