วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานโครักขปูร์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานเนทาจิ สุภาส จันทรโภส เมืองกัลกัตตา จากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จกลับประเทศไทย