วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให้ นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
และคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย
หมวกนิรภัยแก่ประชาชนในราคาย่อมเยา และเงินที่ประชาชนร่วมสมทบจากการจัดทำโครงการ “รัฐ ราษฎร์
รวมใจ ขับขี่ปลอดภัยเทิดไท้ในหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย