วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๐.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๓๖
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน –
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์
ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะของสาธารณรัฐออสเตรีย จากนั้น จะทรงเป็นประธานในงานการแสดงดนตรี
ฉลอง ๑๕๐ ปี สัมพันธไมตรีไทย – ออสเตรีย ณ โรงละครพระราชวังเชินบรุนน์ รวมทั้งทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในกรุงเวียนนา ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
พิพิธภัณฑ์พระราชวังเบลเวแดร์ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ออสเตรีย
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ครั้งที่ ๖๙ ณ ศูนย์ประชุมอินเซลฮาลล์ เมืองลินเดา นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ
และการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์อเล็กซานโดรฟกา ศูนย์วิจัยอนุภาคอิเล็กตรอน
และซินโครตรอน ศูนย์วิจัยโครงการผลิตแสงเลเซอร์จากอิเล็กตรอนอิสระในย่านรังสีเอ็กซ์พลังงานสูงแห่งยุโรป
และพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองฮัมบูร์ก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๙ อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำ แพทย์หญิงแชนน่อน เฮเดอร์
(Dr. Shannon Hader) รองผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) และผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และสภากาชาดไทย เฝ้า ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNAIDS Goodwill Ambassador for HIV Prevention in the Asia Pacific Region)
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร