วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินพระราชทานสงเคราะห์ในการศพครอบครัวผู้เสียชีวิต ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎร
ที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ บ้านเลขที่ ๒๕/๔ และบ้านเลขที่ ๙๖/๖ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ