วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๒.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงร่วมการประชุม และทรงนำคณะทำงานชาวต่างประเทศสัมภาษณ์ราษฎรตามโครงการ TIGER – LC (โครงการมะเร็งตับและท่อน้ำดี) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน วิจัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานของประเทศไทย กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ณ โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปในการสังเวยพระป้าย ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา