วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๔๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตาหนัก จักรีบงกช อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบาเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ในการนี้ เสด็จไปยังหอพระ ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระพุทธบงกชปิยะบริบาล ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธบงกชปิยะบริบาล ทรงกราบ จากนั้น เสด็จไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวง ทรงจุดเทียนเงิน เทียนทอง ธูป ที่โต๊ะเครื่องสังเวย และจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวย ทรงคม จากนั้น เสด็จไปยัง ศาลเจ้าแม่สมทรง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงคม เสร็จแล้ว
เสด็จเข้าห้องพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงจุดเทียนที่ครอบทาน้าพระพุทธมนต์ แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงประเคนสารับภัตตาหารถวายแด่ ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ ตามลาดับ จากนั้น เสด็จออก ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ เสร็จแล้ว
เสด็จเข้าห้องพิธี ทรงประเคนเครื่องสังฆทานและเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก
พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายน้าพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทรงกราบที่หน้า เครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ จากนั้น ทรงปล่อยกบ ต่อจากนั้น เสด็จไปยังท่าน้าหน้าพระตาหนัก จักรีบงกช พระราชทานพระวโรกาสให้ อธิบดีกรมประมง และคณะ เฝ้า ถวายพระพร และถวายพันธุ์ปลา จากนั้น ทรงปล่อยพันธุ์ปลา จานวน ๙ ชนิด แล้วเสด็จไปยังบริเวณหน้าพระตาหนัก จักรีบงกช ทรงไถ่ชีวิตโค จานวน ๑ คู่