วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๖  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๔.๒๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมการประชุมวิชาการ
“การพัฒนาเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” และทรงปาฐกถาพิเศษ

หัวข้อ “เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๒๓  น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เสด็จไปในงาน “โตโยต้าปลูกป่าชายเลนปีที่ ๑๕ “  ณ สถานตากอากาศบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม,ป.ภ.,

ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร