วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ วันนี้ เวลา ๑๖.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เวลา ๑๖.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการทรงบาเพ็ญ พระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนรุ่ง
และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์
พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ จากนั้น พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองพระราชพิธี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวน ทรงหยิบ เทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้า ซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย และพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองพระราชพิธี เชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชา ๕ พระอาราม พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้ว ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพเจติยาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระเทศน์ และทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองทิศ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดาเนินกลับ เวลา ๑๘.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทาน เพลิงศพ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๒ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
/ในโอกาสนี้….
– ๒ –
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จ ในการนี้ด้วย เวลา ๑๔.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัล แก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธ วิทยาลัย ประจาปกการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระโอวาท ความว่า น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า การจัดการศึกษา ของวชิราวุธวิทยาลัย มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และยังคงยึดมั่นในแนวทางที่จะฝึกฝนอบรมนักเรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ดี มีทักษะความสามารถ มีประสบการณ์อย่างรอบด้าน และมีคุณธรรม คุณธรรมสาคัญ ประการหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้รับการปลูกฝังอบรมให้เป็นคุณสมบัติประจาตน คือความซื่อสัตย์สุจริต กล่าวได้ว่า ความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เป็นพื้นฐานของความดีทั้งปวง ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีเกียรติ เพราะย่อมประพฤติตนแต่ในทางที่ดี ที่ถูกต้อง และปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี โดยไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียหาย ควรแก่การยกย่อง ยอมรับนับถือ และไว้วางใจ จึงขอให้นักเรียนทุกคนตั้งเจตนาให้มั่นคงหนักแน่น ที่จะฝึกฝนอบรมความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิด คาพูด และการกระทา เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้สาเร็จผล ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม อย่างแท้จริง เวลา ๑๐.๓๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๒ ณ บ้านเลขที่ ๑๕๒/๑ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๕.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา ฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๗๔ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ทีมที่ชนะเลิศ ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม