วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๖.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า การสร้างความเจริญก้าวหน้าทางการเกษตรของไทย ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกนั้น ควรมีการปรับประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชาติ ให้ประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตร
ของไทยตามนัยที่กล่าว เพื่อความเจริญยั่งยืนของชาติบ้านเมือง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในโอกาส “วันกิติยากร”
ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร