จิตอาสาพัฒนา จว.มหาสารคาม

               วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ศอ.จอส.อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดย นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ผอ.ศอ.จอส.อ.นาเชือก พร้อมด้วย นายจักรี โทนผุย ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอนาเชือก และประชาชนจิตอาสาอำเภอนาเชือก รวมทั้งสิ้น ๒๘ คน ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม ผลการปฏิบัติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้สถานที่จัดการแสดงมหรสพสมโภชเรียบร้อยสมพระเกียรติ