จิตอาสาพัฒนา อ.สามง่าม จว.พิจิตร

                  วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00  หน่วย ศอ.จอส. จังหวัดพิจิตร และ ศอ.จอส. อำเภอสามง่าม  โดย นางอรุณี จุลเจริญ นายอำเภอสามง่าม  พร้อมด้วย ปลัดอำเภอฯ สมาชิก อส. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำฝายมีชีวิตบริเวณลำคลอง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม เพื่อเป็นฝายกักเก็บชะลอน้ำ และเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของจิตอาสาตามแนวทาง “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  โดยมุ่งเน้นกิจกรรมตามแนวทางศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยังยืนร่วมกับส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวนกว่า 80 คน    ผลการปฏิบัติ สามารถสร้างฝายมีชีวิตเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและเสริมสร้างความสมานฉันท์ความรักความสามัคคีระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในพื้นที่